Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 1 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
2
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 2 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 2 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
3
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 3 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 3 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
4
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 4 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 4 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
5
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 5 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 5 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
6
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 6 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 6 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
7
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 7 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
8
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 8 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
9
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 9 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 9 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
10
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 10 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 10 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
11
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 11 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 11 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
12
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 12 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 12 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
13
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 13 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 13 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
14
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 14 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
15
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
16
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 16 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 16 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
17
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 17 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 17 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
18
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 18 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 18 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
19
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 19 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 19 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
20
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 20 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 20 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
21
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 21 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
22
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 22 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
23
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 23 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 23 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
24
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 24 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 24 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
25
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 25 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 25 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
26
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 26 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 26 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
27
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 27 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 27 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
28
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 28 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
29
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 29 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
30
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 30 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 30 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
31
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 31 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 31 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja