Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 1 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Jan 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
2
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 2 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Jan 2 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
3
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 3 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Jan 3 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
4
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 4 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Jan 4 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
5
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 5 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Jan 5 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Sunadarakanda 3:00 pm
Sunadarakanda
Jan 5 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Sunadarakanda
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Jan 5 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
6
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 6 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Jan 6 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
7
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 7 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Jan 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
8
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 8 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Jan 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
9
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 9 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Jan 9 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
10
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 10 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Jan 10 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
11
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 11 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Jan 11 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
12
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 12 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Jan 12 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Jan 12 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
13
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 13 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Jan 13 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
14
Dhanurmasam Pooja 6:00 am
Dhanurmasam Pooja
Jan 14 @ 6:00 am – 7:30 am
6:30 AM - 7:30 AM - Shiva Abhishekam
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Jan 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
15
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Jan 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Jan 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Jan 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Jan 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Jan 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Jan 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Jan 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Jan 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
16
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Jan 16 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Jan 16 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
17
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Jan 17 @ 9:00 am – 10:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Jan 17 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
18
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Jan 18 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Jan 18 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
19
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Jan 19 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Jan 19 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Jan 19 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
20
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Jan 20 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Jan 20 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
21
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Jan 21 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Jan 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
22
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Jan 22 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Jan 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
23
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Jan 23 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Jan 23 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
24
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Jan 24 @ 9:00 am – 10:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Jan 24 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
25
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Jan 25 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Jan 25 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
26
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Jan 26 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Jan 26 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Jan 26 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
27
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Jan 27 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Jan 27 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
28
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Jan 28 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Jan 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
29
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Jan 29 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Jan 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
30
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Jan 30 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Jan 30 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
31
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Jan 31 @ 9:00 am – 10:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Jan 31 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam