Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 1 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
2
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 2 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 2 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
3
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 3 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 3 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
4
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 4 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 4 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
5
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 5 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sunadarakanda 3:00 pm
Sunadarakanda
Aug 5 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Sunadarakanda
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 5 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
6
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 6 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 6 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
7
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 7 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
8
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 8 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
9
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 9 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 9 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
10
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 10 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 10 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
11
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 11 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 11 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
12
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 12 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 12 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
13
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 13 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Rudrabhishekam 9:00 am
Rudrabhishekam
Aug 13 @ 9:00 am – 10:30 am
Rudrabhishekam
 
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 13 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
14
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 14 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
15
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
16
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 16 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 16 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
17
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 17 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 17 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
18
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 18 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 18 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
19
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 19 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Gita Parayan 3:00 pm
Gita Parayan
Aug 19 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Gita Parayan
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 19 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
20
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 20 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Rudrabhishekam 9:00 am
Rudrabhishekam
Aug 20 @ 9:00 am – 10:30 am
Rudrabhishekam
 
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 20 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
21
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 21 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
22
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 22 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
23
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 23 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 23 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
24
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 24 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 24 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
25
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Aug 25 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Aug 25 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
26
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Aug 26 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam 4:00 pm
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam
Aug 26 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam @ RIHTS
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Aug 26 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
27
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Aug 27 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Rudrabhishekam 9:00 am
Rudrabhishekam
Aug 27 @ 9:00 am – 10:30 am
Rudrabhishekam
 
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Aug 27 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
28
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Aug 28 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Aug 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
29
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Aug 29 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Aug 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
30
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Aug 30 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Aug 30 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
31
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Aug 31 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Aug 31 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam