Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Oct 1 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Oct 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
2
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Oct 2 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Oct 2 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
3
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Oct 3 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Oct 3 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
4
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Oct 4 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Oct 4 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
5
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Oct 5 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Bhajan Sandhya 5:00 pm
Bhajan Sandhya
Oct 5 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Oct 5 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
6
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Oct 6 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Oct 6 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Sunadarakanda 3:00 pm
Sunadarakanda
Oct 6 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Sunadarakanda
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Oct 6 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
7
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Oct 7 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Oct 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
Dussehra Celebrations 6:30 pm
Dussehra Celebrations
Oct 7 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Dussehra Celebrations
Samoohika Durga Pooja
8
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Oct 8 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Oct 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
Ekadashi 6:30 pm
Ekadashi
Oct 8 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Ekadashi
Sri Vishnu Sahasranama Parayanam
9
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Oct 9 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Oct 9 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
10
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Oct 10 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Oct 10 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
Pradosham 6:30 pm
Pradosham
Oct 10 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Pradosham
Pradosham - Rudra Abhishekam - Shiva Abhishekam
11
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Oct 11 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Oct 11 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
12
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Oct 12 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Bhajan Sandhya 5:00 pm
Bhajan Sandhya
Oct 12 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
Pournami: Satyanarayana Swamy Pooja 6:00 pm
Pournami: Satyanarayana Swamy Pooja
Oct 12 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Pournami: Satyanarayana Swamy Pooja
Satyanarayana Swamy Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Oct 12 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
13
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Oct 13 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Oct 13 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Oct 13 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
14
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Oct 14 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Oct 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
15
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Oct 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Oct 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
16
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Oct 16 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Oct 16 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
17
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Oct 17 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Oct 17 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
Sankatahara Chathurthi 6:30 pm
Sankatahara Chathurthi
Oct 17 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Sankatahara Chathurthi
Ganesha Abhishekam
18
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Oct 18 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Oct 18 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
19
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Oct 19 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Bhajan Sandhya 5:00 pm
Bhajan Sandhya
Oct 19 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Oct 19 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
20
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Oct 20 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Oct 20 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Oct 20 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
21
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Oct 21 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Oct 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
22
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Oct 22 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Oct 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
23
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Oct 23 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Oct 23 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
24
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Oct 24 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Oct 24 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
Ekadashi 6:30 pm
Ekadashi
Oct 24 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Ekadashi
Sri Vishnu Sahasranama Parayanam
25
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
Oct 25 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
Oct 25 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
Pradosham 6:30 pm
Pradosham
Oct 25 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Pradosham
Pradosham - Rudra Abhishekam - Shiva Abhishekam
26
Naraka Chaturdasi 9:00 am
Naraka Chaturdasi
Oct 26 @ 9:00 am – 8:00 pm
Naraka Chaturdasi
9:00 AM - 10:00 AM - Hanuman Chalisa Parayanam 10:00 AM - 11:30 AM - Naraka Chaturdasi/Dhanteras/Dhanavantari Homam 7:00 PM - 8:00 PM - Samoohika Lakshmi Pooja
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
Oct 26 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Bhajan Sandhya 5:00 pm
Bhajan Sandhya
Oct 26 @ 5:00 pm – 6:00 pm
 
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
Oct 26 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
27
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
Oct 27 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Bhagavad Gita Study Classes 1:00 pm
Bhagavad Gita Study Classes
Oct 27 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Diwali Celebrations 6:00 pm
Diwali Celebrations
Oct 27 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Diwali Celebrations
6:00 PM - 8:00 PM - Samoohika Lakshmi Pooja
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
Oct 27 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
28
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
Oct 28 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
Oct 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
Shiva Abhishekam 5:45 pm
Shiva Abhishekam
Oct 28 @ 5:45 pm – 7:00 pm
Shiva Abhishekam
Shiva Abhishekam
29
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
Oct 29 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
Oct 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
30
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
Oct 30 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
Oct 30 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam Harathi
31
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
Oct 31 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
Oct 31 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram