Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
May 1 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
May 1 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
2
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
May 2 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
May 2 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
3
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
May 3 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
May 3 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
4
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
May 4 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
May 4 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
5
Sri Sita-Rama Kalyanam & Sri Rama Patthabhishekam 8:30 am
Sri Sita-Rama Kalyanam & Sri Rama Patthabhishekam
May 5 @ 8:30 am – 1:30 pm
Sri Sita-Rama Kalyanam & Sri Rama Patthabhishekam
8:30 AM Rama Parivar Abhishekam with Panchamrutas and Pancha Sukta Parayanam Alankaram 9:30 AM Ganapati Puja Punyahavachanam Sri Sita Rama Kalyanotsavam 11:15 AM Nava Kalasha Sthapanam Sri Rama Pattabhisheka Mahotsavam Rajopachara Samarpanam to Sri Sita ...continue reading
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
May 5 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
May 5 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
6
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
May 6 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
May 6 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
7
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
May 7 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
May 7 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
8
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
May 8 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
May 8 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
9
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
May 9 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
May 9 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
10
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
May 10 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
May 10 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
11
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
May 11 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
May 11 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
12
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
May 12 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
May 12 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
13
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
May 13 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Gita Parayan 3:00 pm
Gita Parayan
May 13 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Gita Parayan
Sunadarakanda 3:00 pm
Sunadarakanda
May 13 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Sunadarakanda
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
May 13 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
14
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
May 14 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
May 14 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
15
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
May 15 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
May 15 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
16
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
May 16 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
May 16 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
17
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
May 17 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
May 17 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
18
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
May 18 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
May 18 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
19
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
May 19 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Indian Classical Sarod Concert 5:30 pm
Indian Classical Sarod Concert
May 19 @ 5:30 pm – 7:30 pm
Indian Classical Sarod Concert
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
May 19 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
20
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
May 20 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Bhajans 3:00 pm
Bhajans
May 20 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Bhajans @ RIHTS
Bhajan Sandhya
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
May 20 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
21
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
May 21 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
May 21 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
22
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
May 22 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
May 22 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
23
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
May 23 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
May 23 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
24
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
May 24 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
May 24 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram
25
Friday Morning Pooja 9:00 am
Friday Morning Pooja
May 25 @ 9:00 am – 9:30 am
Friday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Friday Evening Pooja 6:30 pm
Friday Evening Pooja
May 25 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Friday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Lakshmi Pooja Sri Lalitha Sahasranamam
26
Saturday Morning Pooja 9:00 am
Saturday Morning Pooja
May 26 @ 9:00 am – 10:30 am
Saturday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Venkateswara Suprabhatam Sarva-Devata & Navagraha Pooja
Saturday Evening Pooja 6:30 pm
Saturday Evening Pooja
May 26 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Saturday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Venkateswara Pooja
27
Sunday Morning Pooja 9:00 am
Sunday Morning Pooja
May 27 @ 9:00 am – 10:30 am
Sunday Morning Pooja @ RIHTS
Sri Aditya Hrudayam Sarva-Devata Pooja
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam 4:00 pm
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam
May 27 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam @ RIHTS
Sri Satyanarayana Vrat Katha Parayanam
Sunday Evening Pooja 6:30 pm
Sunday Evening Pooja
May 27 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Sunday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Ganesha Atharva Seersham
28
Monday Morning Pooja 9:00 am
Monday Morning Pooja
May 28 @ 9:00 am – 10:30 am
Monday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Monday Evening Pooja 5:00 pm
Monday Evening Pooja
May 28 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Monday Evening Pooja @ RIHTS
Siva Stotra Parayanam 6:30PM - 7:30 PM - Panch-Mucha Shiva Linga Rudrabhishekam Harathi
29
Tuesday Morning Pooja 9:00 am
Tuesday Morning Pooja
May 29 @ 9:00 am – 10:30 am
Tuesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Tuesday Evening Pooja 5:00 pm
Tuesday Evening Pooja
May 29 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Tuesday Evening Pooja @ RIHTS
Hanuman Chalisa Parayanam Harathi
30
Wednesday Morning Pooja 9:00 am
Wednesday Morning Pooja
May 30 @ 9:00 am – 10:30 am
Wednesday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Wednesday Evening Pooja 5:00 pm
Wednesday Evening Pooja
May 30 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Wednesday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Vishnu Sahasranamam Sri Krishna Ashtakam
31
Thursday Morning Pooja 9:00 am
Thursday Morning Pooja
May 31 @ 9:00 am – 10:30 am
Thursday Morning Pooja @ RIHTS
Sarva-Devata Pooja
Thursday Evening Pooja 5:00 pm
Thursday Evening Pooja
May 31 @ 5:00 pm – 8:00 pm
Thursday Evening Pooja @ RIHTS
Sri Rama Raksha Stotram